People

Faculty

                               

     Sanjeev Arora                              Elad Hazan                           

               

    Jason D. Lee (EE)                         Chi Jin (EE)

Affiliated Faculty

Yuxin Chen                 Mengdi Wang

     Yuxin Chen (EE)                   Mengdi Wang (EE) 

Graduate Students

                         Nikunj Saunshi                             image

   Nataly Brukhim                                 Nikunj Saunshi                                      Zhiyuan Li

                                                 

       Yuping Luo                                         Xinyi Chen                                      Edgar Minasyan

                                               IMG_0248

      Samy Jelassi                                     Udaya Ghai                                            Dingli Yu    

File:Sadhika Malladi.jpg                                          Abhishek Panigrahi

      Sadhika Malladi                             Kurtland Chua                             Abhishek Panigrahi

  Image                     hi                         

        Kaifeng Lyu                                   Alex Darmian                                      Wenhan Xia

Haoyu Zhao                      Aberdeen Shooting Victims Update                            alt text

     Haoyu Zhao                                   Arushi Gupta                                           Qinghua Liu

  Aberdeen Shooting Victims Update                                                Mohammad Shahrad's photo

    Yuanhao Wang                            Zihan Ding                                   Seyed Sobhan Mir Yoosefi

Postdocs

itay                    Lei                      Yu.Qian

            Itay Safran                                        Qi Lei                                                Qian Yu

Alumni

Zeyuan Allen-Zhu
Naman Agarwal
Rong Ge
Mikhail Khodak
Yuanzhi Li
Yingyu Liang
Tengyu Ma
Ankur Moitra
Andrej Risteski
Sushant Sachdeva
Kiran Vodrahalli
Karan Singh
Cyril Zhang
Yi Zhang
Orestis Plevrakis
Holden Lee
Roi Livni
Sida Wang
Alon Gonen
Xingguo Li
Brian Bullins
Wei Hu
Nadav Cohen
Pravesh Kothari
Behnam Neyshabur
Shay Moran
Damien Scieur